Websites met lesmateriaal

 • Djapo vzw
 • Vereniging voor Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs (Nederland). Je vindt op hun website lesvoorbereidingen
 • Een schat aan Engelstalig bronmateriaal voor een les filosofie of filosoferen op My Philosophy Short Course, een website voor Ierse filosofieleraars.
 • Odisee Hogeschool ontwikkelde verschillende methodieken waarbij ze filosoferen met jongeren inzetten in de klas. Voor het secundair onderwijs ontwikkelden ze de volgende websites, met telkens bijhorende lesmaterialen:
  Wetenschapsreflex: nadenken over de aard van wetenschap in de lessen natuurwetenschappen.
  Wetenschapsbalans ontwikkelde een methodiek om ethische en maatschappelijk gevoelige thema’s in een (diverse) wetenschapsklas te bespreken.
  Ecozoo: didactisch materiaal dat denkvaardigheden wil stimuleren over duurzaamheid (vb. klimaat), wetenschap en technologie bij leerlingen tussen 10 en 14 jaar.
  KlimaatBurgers biedt een methodiek om dialoog over duurzaamheid te stimuleren bij jongeren in het secundair onderwijs.
  Burgerschapsreflex ontwikkelt een educatieve aanpak gericht op het versterken van de leerkracht om democratische vaardigheden in te oefenen in een superdiverse klas.
 • Als leraar kan je met leerlingen uit het zesde jaar deelnemen aan Junior college Filosofie van de KU Leuven. Je hebt de keuze uit de modules waarheid, geluk, vrijheid, wetenschap en techniek of schoonheid, die telkens bestaan uit een bundel met tekstmateriaal en opdrachten, twee filmpjes waarin een filosoof geïnterviewd wordt over het thema en een openings- en slotcollege in Leuven. Als je hier graag toegang toe krijgt, kan je een e-mail sturen naar lode.lauwaert@kuleuven.be.
 • De Maakbare Mens vzw (een vrijzinnig-humanistische beweging) biedt lespakketten te koop aan om het debat over het gebruik van medische technologieën te stimuleren (vb. over genetica, orgaandonatie, slaap).
 • Case4EU van KU Leuven biedt lesmateriaal om casussen te bespreken die behandeld zijn voor het Hof van Justitie in Luxemburg. De bedoeling is om de kennis en reflectie over EU-waarden, -rechten en -doelstellingen en -principes te stimuleren bij leerlingen in de derde graad. Het didactische luik bij de casussen bevat filosofische werkvormen en vragen voor filosofische reflectie.
 • Op de website de Grondwet voor Iedereen van KU Leuven worden thema’s behandeld zoals godsdienstvrijheid, onderwijsvrijheid, duurzaamheid, soevereiniteit en de democratie, de rechtsstaat, vrijheid van meningsuiting, privacy, discriminatie en het gelijkheidsbeginsel. Elk thema biedt informatie over o.a. de filosofische achtergrond. Concrete dossiers, zoals ‘rechten voor de natuur’ of ‘antidemocratische partijen’, illustreren deze thema’s door dieper in te gaan op actuele casussen of maatschappelijke uitdagingen.
 • Op de website van het Media Ethics Initiative vind je verschillende casussen (in het Engels) over media-ethiek. Bij elke casus staan vragen om een gesprek in de klas te stimuleren.
  De Virtuele Mens is een filosofisch platform dat heel wat teksten en vormingsinitiatieven bevat over de impact van digitalisering.
Climate Kic 350836