De visie van VEFO

We streven ernaar dat iedereen op school leert filosoferen in dialoog met filosofische ideeën van vroeger en nu. Zo leren leerlingen samen de grote vragen over mens en maatschappij, kunst en cultuur, wetenschap en wereldbeeld, grondig en kritisch te doordenken.
Daarmee helpt filosofieonderwijs…

 • vanzelfsprekendheden, vooronderstellingen en denkkaders bevragen
 • verschillende perspectieven innemen en verbinden
 • inzicht verwerven in beginselen van culturen
 • respectvol met elkaar in dialoog gaan
 • luisteren en argumenteren
 • logisch en creatief denken
 • het denken zelf overdenken
 • democratische competenties ontwikkelen
Feest Filosofie 2017 4

De missie van VEFO

We ijveren ervoor dat…

 1. Elke leerling in het kleuter- en lager onderwijs leert filosoferen en dat filosoferen als doel in de eindtermen staat.
 2. Elke leerling in het secundair onderwijs een zelfstandig vak filosofie krijgt, gegeven door een filosofisch en vakdidactisch geschoolde leerkracht. Ook streeft VEFO ernaar dat filosofie in de eindtermen voor alle studierichtingen.
 3. Alle aspirant-leerkrachten basisonderwijs een vorming tot filosofisch gespreksleider krijgen tijdens de lerarenopleiding.
 4. Alle aspirant-leerkrachten secundair onderwijs een vorming tot filosofisch gespreksleider kunnen volgen tijdens hun lerarenopleiding. Zo kan filosofie ook geïntegreerd worden in andere vakken.