Andere regio’s

Sinds september 2017 is het vak ‘Philosophie et Cityonneté’ (één uur) ingevoerd in alle jaren van het secundair onderwijs in het officieel en niet-confessioneel vrij onderwijs in Wallonië en de Franstalige scholen in Brussel. U vindt hier meer informatie. 

In veel landen bestaan er ook vakorganisaties van filosofieleraars. Hun doelen en activiteiten zijn vaak gelijkaardig aan die van VEFO. Enkele voorbeelden:
APPEP – de Franse vereniging van filosofieleraars in het publieke onderwijs
VFVO – de Nederlandse Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs 
SOPHIA – European Foundation for the Advancement of Doing Philosophy with Children

Lees hieronder over Nederland en Schleswig-Holstein.

Mitch Rosen Burger

In Nederland is filosofie een keuzevak in de bovenbouw (4e, 5e en 6e jaar) van vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, dat voorbereidt op universitaire studies) en havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs, dat niet voorbereidt op universitaire studies).

Het vak filosofie wordt niet in alle scholen ingericht, maar wel in veel scholen (voor het vwo gaat het om ca. 30 % van de scholen). De leerlingen krijgen er een aanzienlijk aantal uren filosofie: over drie jaren verspreid 8 uur per week op het vwo, 6 uur op het havo.  

De leerlingen moeten bepaalde eindtermen behalen m.b.t. filosofische vaardigheden, zoals kritisch denken en argumenten herkennen. Ze verkennen enkele domeinen van de filosofie en ook geschiedenis van de wijsbegeerte komt aan bod. Verplichte domeinen op het vwo zijn ethiek, antropologie, wetenschapsleer en kenleer. Op het havo zijn ethiek, sociale en politieke filosofie en antropologie verplichte domeinen. Filosofie is een eindexamenvak, waarvoor er een centraal examen filosofie wordt ingericht. Hier vindt u de website van de Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs.

Meer informatie over het eindexamen filosofie in het vwo en havo vindt u hier – klik op havo of vwo en kies ‘maatschappijvakken’.

Alexis Brown 85793
Les Anderson Schrijvend Kind

In de meeste West-Europese landen maakt filosofie deel uit van het curriculum als een verplicht of keuzevak.

In het Duitse Bundesland Schleswig-Holstein heeft filosofie een plaats in het volledige lager en middelbaar onderwijs. Hier vindt u de leerplannen filosofie (in het Duits en Engels) voor de lagere school. De leerplannen voor het secundair onderwijs vindt u hier

De UNESCO bevordert wereldwijd de filosofie en het filosofieonderwijs, omdat filosofie het kritisch, creatief en onafhankelijk denken bevordert en bijdraagt tot een beter begrip van de wereld. Bovendien bevordert filosofie de tolerantie en vrede. Ze verheldert immers de concepten die achter de principes en waarden zitten waarvan de wereldvrede afhangt: democratie, mensenrechten, rechtvaardigheid en gelijkheid.

Hier leest u meer over UNESCO en filosofie en de UNESCO World Philosophy Day. Onder VEFO en UNESCO vind je UNESCO-publicaties over filosofieonderwijs.  

Capturing The Human Heart 227847