Test lay-out

Lay-out test

Dit is een testpagina. Hieronder vind je de missie en visie van VEFO. Dit is een inleiding.

1. Missie

Elke leerling moet op school leren filosoferen in dialoog met filosofische ideeën van vroeger en nu. Dat is belangrijk omdat kinderen en jongeren zo …

 • samen grote vragen over mens en maatschappij, wetenschap en wereldbeeld grondig en kritisch doordenken
 • vanzelfsprekendheden, vooronderstellingen en denkkaders bevragen
 • verschillende perspectieven innemen en verbinden
 • inzicht verwerven in beginselen van culturen
 • luisteren en argumenteren
 • logisch en creatief denken
 • het denken zelf overdenken
 • respectvol met elkaar in dialoog gaan
 • hun democratische competenties ontwikkelen 

2. Visie

VEFO wil dat …

 1. … elke leerling in het kleuter- en lager onderwijs leert filosoferen en dat filosoferen als doel in de eindtermen staat.
 2. … elke leerling in het secundair onderwijs een zelfstandig vak filosofie krijgt, gegeven door een filosofisch en vakdidactisch geschoolde leerkracht. Ook wil VEFO dat filosofie in de eindtermen staat voor alle studierichtingen.
 3. … alle aspirant-leerkrachten basisonderwijs een vorming tot filosofisch gespreksleider krijgen tijdens de lerarenopleiding.
 4. … alle aspirant-leerkrachten secundair onderwijs een vorming tot filosofisch gespreksleider kunnen volgen tijdens hun lerarenopleiding. Zo kan filosofie ook geïntegreerd worden in andere vakken.

3. Strategie

VEFO …

 1. informeert leerkrachten en het ruime publiek over filosofieonderwijs en de unieke rol die het speelt bij de vorming van kinderen en jongeren.
 2. creëert een ontmoetingsplaats voor leerkrachten, professionals en liefhebbers van filosofieonderwijs en stimuleert onderlinge dialoog en uitwisseling.
 3. professionaliseert spelers in het filosofieonderwijs via de organisatie van studiedagen en intervisiemomenten voor leerkrachten, directies, inspectie, pedagogisch begeleiders, vakgroepen filosofie en lerarenopleidingen.
 4. werkt samen met verschillende partners uit het onderwijsveld zoals beleidsmakers, onderwijsverstrekkers en lerarenopleidingen om concrete stappen te zetten die het filosofieonderwijs versterken – bv. het formuleren van eindtermen filosofie en filosoferen, het uitschrijven van leerplannen, het creëren van een gedegen praktijkvorming voor leerkrachten in opleiding en het voorzien van een rijk nascholingsaanbod.